三字經全文帶拼音解釋

2022年07月17日 陳校長 閱讀(11)

三字經全文帶拼音解釋  第1張
道軍老師

三字經

南宋王應麟

rénzhīchūxìngběnshàn

人之初,性是本善。

xìngxiāngjìnxíxiāngyuǎn

性相近習相遠。

gǒubújiàoxìngnǎiqiān

不亂教,性轉移。

jiàozhīdàoguìyǐzhuān

教義之道貴以專。

xīmèngmǔzélínchǔ

昔孟母,選擇旁邊。

zǐbùxuéduànjīzhù

子不學,斷機。

dòuyānshānyǒuyìfāng

竇燕山,有義方。

jiàowǔzǐmíngjùyáng

教五子名俱揚。

yǎngbújiàofùzhīguò

不要養,父親的過錯。

jiàobùyánshīzhīduò

教法不嚴,老師懶惰。

zǐbùxuéfēisuǒyí

不希望孩子不學習。

yòubùxuélǎohéwéi

不學習幼稚,老何為。

yùbùzhuóbùchéngqì

玉不琢,不成器。

rénbùxuébùzhīyì

人不學,不知義。

wéirénzǐfāngshàoshí

是別人的孩子方少時。

qīnshīyǒuxílǐyí

師友。

xiāngjiǔlíngnéngwēnxí

香九年,能溫席。

xiàoyúqīnsuǒdāngzhí

孝順父母所當執。

róngsìsuìnéngrànglí

融四歲,可以讓梨。

tìyúzhǎngyíxiānzhī

弟弟于長,宜先知。

shǒuxiàotìcìjiànwén

首孝登,次見聞。

zhīmǒushùshímǒuwén

知道某個數識某文。

yīérshíshíérbǎi

一則十,十則百。

bǎiérqiānqiānérwàn

百而千千而萬。

sāncáizhětiāndìrén

三歲者,天地人。

sānguāngzhěrìyuèxīng

三光者日月星。

sāngāngzhějūnchényì

三綱者,君臣義。

fùzǐqīnfūfùshùn

父子親戚。

yuēchūnxiàyuēqiūdōng

春夏秋冬。

cǐsìshíyùnbùqióng

這四點,運氣不小。

yuēnánběiyuēxīdōng

南北曰西東。

cǐsìfāngyìnghūzhōng

此四邊形應乎中。

yuēshuǐhuǒmùjīntǔ

曰(曰)水火、木金土。

cǐwǔxíngběnhūshù

這5行本乎數。

shígānzhějiǎzhìguǐ

十干者,從甲到十來。

shíèrzhīzǐzhìhài

十二支、子至亥。

yuēhuángdàorìsuǒchán

曰:黃道,日所。

yuēchìdàodāngzhōngquán

曰赤道、中權。

chìdàoxiàwēnnuǎnjí

赤道下很暖和。

wǒzhōnghuázàidōngběi

我中華在東北。

yuējiānghéyuēhuáijì

曰江河曰淮濟。

cǐsìdúshuǐzhījì

這四污,水之紀。

yuēdàihuásōnghénghéng

曰岱華,嵩恒衡。

cǐwǔyuèshānzhīmíng

這個五岳,山的名字。

yuēshìnóngyuēgōngshāng

曰士農、曰工商。

cǐsìmínguózhīliáng

這個四民,國家的良。

yuērényìlǐzhìxìn

曰仁義、禮智信。

cǐwǔchángbùróngwěn

這五常不可亂。

dìsuǒshēngyǒucǎomù

地上有生,有草木。

cǐzhíwùbiànshuǐlù

這種植物遍游水陸。

yǒuchóngyúyǒuniǎoshòu

有蟲魚,有鳥獸。

cǐdòngwùnéngfēizǒu

這種動物能飛。

dàoliángshūmàishǔjì

稻粱

cǐliùgǔrénsuǒshí

這六谷是人吃的。

mǎniúyángjīquǎnshǐ

羊、羊、羊、羊。

cǐliùchùrénsuǒsì

這六畜,人養。

yuēxǐnùyuēāijù

曰喜怒曰哀恐。

àiwùyùqīqíngjù

愛惡欲,七情具。

qīngchìhuángjíhēibái

青赤黃、黑白。

cǐwǔsèmùsuǒshí

這個五色,能看到。

suānkǔgānjíxīnxián

酸甜苦辣。

cǐwǔwèikǒusuǒhán

這五味含在嘴里。

shānjiāoxiāngjíxīngxiǔ

膻焦香,以及腥味。

cǐwǔchòubísuǒxiù

這五味鼻所嗅。

páotǔgémùshíjīn

匏土革、木石金。

sīyǔzhúnǎibāyīn

線和竹是八音。

yuēpíngshàngyuēqùrù

曰平上,曰去入。

cǐsìshēngyítiáoxié

這四聲,應該調整。

gāozēngzǔfùérshēn

高曾祖父親之身。

shēnérzǐzǐérsūn

子而孫。

zìzǐsūnzhìxuánzēng

從子孫到玄曾。

nǎijiǔzúrénzhīlún

乃九族、人倫。

fùzǐēnfūfùcóng

父子之恩,夫妻服從。

xiōngzéyǒudìzégōng

哥哥是朋友弟則恭。

zhǎngyòuxùyǒuyǔpéng

長幼序,朋友和朋友。

jūnzéjìngchénzézhōng

你很尊敬臣則忠。

cǐshíyìrénsuǒtóng

這十義,人是一樣的。

dāngshīxùwùwéibèi

成了老師敘,不要違背。

zhǎnqíshuāidàxiǎogōng

老態龍鐘。

zhìsīmáwǔfúzhōng

一個回合結束,直到天黑;麻為止,五服就結束了。

lǐyuèshèyùshūshù

禮樂射。

gǔliùyìjīnbújù

古六藝,現在不具備。

wéishūxuéréngòngzūn

只憑書本,人就跟著。

jìshízìjiǎngshuōwén

識字又會寫文章。

yǒugǔwéndàxiǎozhuàn

有古文,有大小篆。

lìcǎojìbùkěluàn

隸草繼,不能亂。

ruòguǎngxuéjùqífán

廣學之,恐其繁。

dànlüèshuōnéngzhīyuán

但是,稍微說一下,你就可以知道原委。

fánxùnméngxūjiǎngjiu

訓蒙要講究。

xiángxùngǔmíngjùdòu

詳細訓讀

wéixuézhěbìyǒuchū

身為學者者必有開始。

xiǎoxuézhōngzhìsìshū

小學一結束,就有四冊了。

lúnyǔzhěèrshípiān

20篇。

qúndìzǐjìshànyán

弟子們(0記善言)。

mèngzǐzhěqīpiānzhǐ

孟子者,到七篇為止。

jiǎngdàodéshuōrényì

講道德,講仁義。

zuòzhōngyōngzǐsībǐ

中庸子思筆。

zhōngbùpiānyōngbúyì

中庸不易。

zuòdàxuénǎizēngzǐ

作為大學,乃曾子。

zìxiūqízhìpíngzhì

自修自愈((成語))。

xiàojīngtōngsìshūshú

孝經通。

rúliùjīngshǐkědú

像六經那樣開始讀。

shīshūyìlǐchūnqiū

詩易、禮春秋。

hàoliùjīngdāngjiǎngqiú

號六經。

yǒuliánshānyǒuguīcáng

有連山有藏。

yǒuzhōuyìsānyìxiáng

有周易,三易詳細。

yǒudiǎnmóyǒuxùngào

有典穆,有訓嫡。

yǒushìmìngshūzhīào

有誓言,有書的深處。

wǒzhōugōngzuòzhōulǐ

我周公要周禮。

zhùliùguāncúnzhìtǐ

著六官、存治體。

dàxiǎodàizhùlǐjì

大小戴,注禮記。

shùshèngyánlǐyuèbèi

言歸正傳((成語))。

yuēguófēngyuēyǎsòng

曰國風,曰雅頌。

hàosìshīdāngfěngyǒng

號四詩,當諷詠。

shījìwángchūnqiūzuò

詩已亡,春秋作。

yùbāobiǎnbiéshànè

不要寓言褒貶,為非作歹。

sānzhuànzhěyǒugōngyáng

有三個傳人,一只公羊。

yǒuzuǒshìyǒugǔliáng

有左氏,有谷梁。

jīngjìmíngfāngdúzǐ

方讀子。

cuōqíyàojìqíshì

扼要記錄。

wǔzǐzhěyǒuxúnyáng

五男,有荀揚。

wénzhōngzǐjílǎozhuāng

文中子、以及老莊。

jīngzǐtōngdúzhūshǐ

經子通、讀諸史。

kǎoshìxìzhīzhōngshǐ

投考世系,知底。

zìxīnóngzhìhuángdì

從羲農到黃帝。

hàosānhuángjūshàngshì

號三皇,上世。

tángyǒuyúhàoèrdì

唐有虞,號二帝。

xiāngyīxùnchēngshèngshì

揖遜稱盛世。

xiàyǒuyǔshāngyǒutāng

夏有禹商有湯。

zhōuwǔwángchēngsānwáng

周武王,被稱為三王。

xiàchuánzǐjiātiānxià

夏傳子,家天下。

sìbǎizǎiqiānxiàshè

四百年,遷移夏社。

tāngfáxiàguóhàoshāng

湯伐夏,國號商。

liùbǎizǎizhìzhòuwáng

六百年,紂亡。

zhōuwǔwángshǐzhūzhòu

周武王,始誅紂。

bābǎizǎizuìchángjiǔ

八百年,最長。

zhōuzhédōngwánggāngzhuì

周轍東,王綱墜落。

chěnggāngēshàngyóushuì

逞著干戈,尚游說。

shǐchūnqiūzhōngzhànguó

(00rnchúsuíluànchuàngguójīrn除隋亂),終戰國。

wǔbàqiángqīxióngchū

五霸強、七雄出。

yíngqínshìshǐjiānbìng

嬴秦氏,開始合并。

chuánèrshìchǔhànzhēng

傳二世,楚漢之爭。

gāozǔxīnghànyèjiàn

高祖興,建漢業。

zhìxiàopíngwángmǎngcuàn

至孝平王莽篡。

guāngwǔxīngwéidōnghàn

光武興,東漢。

sìbǎiniánzhōngyúxiàn

四百年,終于獻上了。

wèishǔwúzhēnghàndǐng

魏蜀吳,漢鼎之爭。

hàosānguóqìliǎngjìn

日入三國,至兩晉。

sòngqíjìliángchénchéng

宋齊繼續,梁陳承。

wéináncháodūjīnlíng

南朝,都金陵。

běiyuánwèifēndōngxī

北元魏分東西。

yǔwénzhōuyǔgāoqí

宇文周高齊。

dàizhìsuíyìtǔyǔ

直到隋,一土宇。

bùzàichuánshītǒngxù

已經傳達不到了,失去了聯系。

tánggāozǔqǐyìshī

唐高祖、起義師。

chúsuíluànchuàngguójī

鏟除隋亂,建立國基。

èrshíchuánsānbǎizǎi

二傳三百年。

liángmièzhīguónǎigǎi

梁滅之、國乃改。

liángtángjìnjíhànzhōu

梁唐晉以及漢周。

chēngwǔdàijiēyǒuyóu

叫五代都有緣由。

yánsòngxīngshòuzhōushàn

炎宋興、受周禪。

shíbāchuánnánběihùn

十八傳,南北混。

liáoyǔjīnjiēchēngdì

遼和金,都稱帝。

yuánmièjīnjuésòngshì

元滅金,絕宋世。

yútúguǎngchāoqiándài

輿圖廣,逾前代。

jiǔshíniánguózuòfèi

90年,國家隊取消。

tàizǔxīngguódàmíng

太祖興、國大明。

hàohóngwǔdūjīnlíng

號洪武,都金陵。

dàichéngzǔqiānyānjīng

迨成祖,搬到燕京。

shíliùshìzhìchóngzhēn

16世,至崇禎。

quányānsìkòurúlín

權閹,寇如林。

lǐchuǎngchūshénqìfén

李闖出來了,是神器燒。

qīngshìzǔyīngjǐngmìng

清世祖,膺景命。

jìngsìfāngkèdàdìng

靖四方、克大定。

yóukāngyōnglìqiánjiā

康雍、歷乾嘉。

mínānfùzhìjìkuā

民安富治學成績受到贊揚。

dàoxiánjiānbiànluànqǐ

道咸期間,發生變亂。

shǐyīngfǎrǎodūbǐ

始英法,都是卑鄙的。

tóngguānghòuxuāntǒngruò

同光后,宣統弱。

chuánjiǔdìmǎnqīngmò

傳九帝,滿清沒。

gémìngxīngfèidìzhì

革命興起,廢除帝制。

lìxiànfǎjiànmínguó

立憲法,建民國。

gǔjīnshǐquánzàizī

古今史全在茲。

zǎizhìluànzhīxīngshuāi

知道載治亂、興衰。

shǐsuīfándúyǒucì

歷史雖然復雜,但讀過一次。

shǐjìyīhànshūèr

史記一、漢書二。

hòuhànsānguózhìsì

后漢三、國志四。

jiānzhèngjīngcāntōngjiàn

兼經,參照鑒。

dúshǐzhěkǎoshílù

讀歷史的,要考實錄。

tōnggǔjīnruòqīnmù

通曉古今。

xīzhòngníshīxiàngtuó

昔仲尼、老師項橐。

gǔshèngxiánshàngqínxué

古圣賢,尚勤學。

zhàozhōnglìngdúlǔlùn

趙中令,讀魯論。

bǐjìshìxuéqiěqín

他又工作又學習,很勤快。

pīpúbiānxiāozhújiǎn

編蒲,削竹簡。

bǐwúshūqiězhīmiǎn

他沒有書,而且知道學習。

tóuxuánliángzhuīcìgǔ

懸梁。

bǐbùjiàozìqínkǔ

他不告訴我,自己很辛苦。

rúnángyíngrúyìngxuě

像螢火蟲一樣,映照著雪。

jiāsuīpínxuébùchuò

家里窮,學校停不下來。

rúfùxīnrúguàjiǎo

為了降低工資,請多關照。

shēnsuīláoyóukǔzhuó

雖然辛苦了,但還很辛苦。

sūlǎoquánèrshíqī

蘇老泉,二十七。

shǐfāfèndúshūjí

生氣地看書。

bǐjìlǎoyóuhuǐchí

他雖然上了年紀,但還很后悔。

ěrxiǎoshēngyízǎosī

爾小生,宜早思。

ruòliánghàobāshíèr

如果梁灝、八十二。

duìdàtíngkuíduōshì

相對于大庭,魁多士。

bǐjìchéngzhòngchēngyì

他是既成的,群眾稱之為異。

ěrxiǎoshēngyílìzhì

爾小生,應該立志。

yíngbāsuìnéngyǒngshī

瑩八歲,會吟詩。

mìqīsuìnéngfùqí

泌七歲,會下象棋。

bǐyǐngwùrénchēngqí

他穎悟,把人叫做奇。

ěryòuxuédāngxiàozhī

爾幼學有效。

càiwénjīnéngbiànqín

蔡文姬,會彈箏。

xièdàoyùnnéngyǒngyín

謝道韞,可以詠吟。

bǐnǚzǐqiěcōngmǐn

她是個聰明的女人。

ěrnánzǐdāngzìjǐng

男人會自警。

tángliúyànfāngqīsuì

唐劉晏,方七歲。

jǔshéntóngzuòzhèngzì

舉著神童,寫正字。

kǒuérsòngxīnérwéi

用嘴讀,用心只是。

zhāoyúsīxīyúsī

早上于斯,夕于斯。

yànsuīyòushēnyǐshì

晏雖幼,身已事。

yǒuwéizhěyìruòshì

如果有人也是這樣的話。

quǎnshǒuyèjīsīchén

狗守夜,雞司晨。

gǒubùxuéhéwéirén

不要亂用功,為什么做人。

cántǔsīfēngniàngmì

蠶吐絲,蜂釀蜜。

rénbùxuébùrúwù

人不學不如不學。

yòuérxuézhuàngérxíng

幼學,壯行。

shàngzhìjūnxiàzémín

上致君,下澤民。

yángmíngshēngxiǎnfùmǔ

揚名。

guāngyúqiányùyúhòu

光在前,在后。

rényízǐjīnmǎnyíng

人遺子金滿勝。

wǒjiàozǐwéiyījīng

我教孩子,是唯一的經文。

qínyǒugōngxìwúyì

勤勉有功,戲劇無濟于事。

jièzhīzāiyímiǎnlì

戒哉,應該忍耐學習。

14小時22分鐘前回答 共5181人點贊
三字經全文帶拼音解釋  第2張
阿晨老師

rén zhī chū xìng běn shàn

人之初,性是本善。

xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

性近,學遠。

gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

不亂教,性轉移。

jiào zhī dào guì yǐ zhuān

教學方法,重專業。

xī mèng mǔ zé lín chǔ

昔孟母親,選擇鄰居。

zǐ bù xué duàn jī zhù

子不學,斷機。

dòu yān shān yǒu yì fāng

洞燕山有義方。

jiào wǔ zǐ míng jù yáng

教五子,名聲就高了。

yǎng bú jiào fù zhī guò

不要養,父親的過錯。

jiào bù yán shī zhī duò

教法不嚴,老師懶惰。

zǐ bù xué fēi suǒ yí

不希望孩子不學習。

yòu bù xué lǎo hé wéi

年幼不學,何以。

yù bù zhuó bù chéng qì

玉不琢,不成器。

rén bù xué bù zhī yì

人不學,不知義。

wèi rén zǐ fāng shào shí

作為人家的孩子,比較少。

qīn shī yǒu xí lǐ yí

師友。

xiāng jiǔ líng néng wēn xí

香九年,能溫席。

xiào yú qīn suǒ dāng zhí

孝順父母。

róng sì suì néng ràng lí

融四歲,可以讓梨。

tì yú zhǎng yí xiān zhī

弟弟于長,宜先知。

shǒu xiào tì cì jiàn wén

首孝登,次見聞。

zhī mǒu shù shí mǒu wén

知其數,知其文。

yī ér shí shí ér bǎi

一則十,十則百。

19小時24分鐘前回答 共3690人點贊
三字經全文帶拼音解釋  第3張
打傷老師

高曾祖,身為父親,身為孩子,子而孫。

說明由高祖父生曾祖父、曾祖父生祖父、祖父生父親、父親生我自己,我生兒子,兒子生孫子。

解讀人類的繁榮,一代一代,生命的延續將永無止盡。正是“不見古人,不來后者”,我們每個人都負有從上到下的責任和義務。

從子孫到玄曾,乃九族,人倫。

說明自己的兒子、孫子繼承的是玄孫和曾孫。從高祖父到曾孫被稱為“九族”。這個“九族”代表著人類的長幼尊卑秩序和家族血統的繼承關系。

九族之間的關系不僅是血統的繼承關系,也是比水更血腥的親情。在家庭中,每個成員都要認識到自己的長幼尊卑地位,以及自己應承擔的責任和義務,家庭才能和諧。

18小時47分鐘前回答 共2540人點贊
三字經全文帶拼音解釋  第4張
是否不一樣愛

三字經)中的名句子拼音:sansanzijinglidemdemisanzijingjiide夕demingj)u)u。三字經中的名詞拼音:sanzijinglideingju。三字經)中的名句子拼音:sansanzijinglidemdemisanzijingjiide夕demingj)u)u。三字經中的名詞拼音:sanzijinglideingju。

14小時54分鐘前回答 共3864人點贊
三字經全文帶拼音解釋  第5張
備編老師

1、三字經名文讀一詞的拼音和讀法,三字的拼音是san三,三字的讀法是第一聲。字的拼音((zi字),字的讀法是第四音。)經字的拼音是(jing經),經字的讀法是第一聲。名字的拼音是ming名,名字的讀法是第二個音節。文字的拼音是(ju句,文字的讀法是第四聲。讀字的拼音是(du讀,讀字的讀法是第二音。

2、如上所述,敘述了“三字經名文讀法”這個詞的拼音和讀法。

14小時26分鐘前回答 共2021人點贊
本文轉載自互聯網,如有侵權,聯系刪除
  • 相關推薦

◎歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。

魯匠教育網
歡迎訪問魯匠教育網平臺,您可以在這里查找一切有關職業技術學校的相關資料及評論,也有很多培訓教育專業機構的深入調查報告!
  • 文章51871
  • 評論8
  • 瀏覽5323699
  • 友情鏈接
无遮挡1000部拍拍拍_卡一卡二卡三永久榴莲视频_在线欧美三级在线高清观看_亚洲中文字幕无码精品